Pro SVJ a BD zabezpečujeme realizaci pozic externího statutárního orgánu dle potřeby a to:

  • Externí člen výboru SVJ
  • Externí předseda výboru SVJ
  • Externí předseda SVJ:

Základní rozsah služeb v pozici Externí předseda SVJ:

a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění,

b) zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost;

c) uzavírá smlouvy pro účely správy domu a pozemku;

d) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů;

e) připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, zajišťuje předložení vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a správě domu, jakož i předložení zprávy o celkové výši příspěvků na správu domu pro příští období a předložení návrhu rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných, předložení zprávy o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahuje zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku;

f) zajistí předložení, či předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat;

g) zajišťuje řádné vedení písemností společenství (evidence členů, členské spisy, zápisy ze shromáždění, usnesení apod.);

h) zajistí sdělení, nebo sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby;

i) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků;

j) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství;

k) činí právní jednání jménem společenství navenek, zejména uzavírá smlouvy;

l) zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody;

m) vymáhá jménem společenství plnění povinností uložených členům společenství;

n) plní povinnosti stanovené právními předpisy ve vztahu k veřejným rejstříkům,
o) zajišťuje informovanost členů Společenství vlastníků prostřednictvím webové aplikace Domovní internetová nástěnka,

p) zajišťuje komunikaci mezi členy Společenství vlastníků prostřednictvím online aplikací.

V pozicích člen výboru a předseda výboru SVJ obsah prací vyplývá z rozdělení činností každého konkrétního výboru.

Cena je stanovena individuálně na základě požadavku. Závisí na technickém stavu domu, aktivitě členů, velikosti (počtu vlastníků), plánů a podobně.

Technickou, ekonomickou a legislativní podporu pro Repros plus s.r.o. zabezpečuje spolek Pro náš dům z.s.

UPOZORNĚNÍ!!!

Kapacity pro realizaci funkce statutárního orgánu máme již téměř napněny!
V tuto chvíli můžeme přibrat do pozice externího statutárního orgánu pouze 1 SVJ!